Anunț înscriere Examen de Licență/Disertație - Sesiunea Iulie 2024

 Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea IULIE 2024 va avea loc în perioada 17.06-21.06.2024 între orele 8:00 – 14:00.

Un dosar plic de carton va conține documentele:

 • cartea de identitate. - copie xerox;
 • certificat nastere -copie xerox;
 • certificat căsătorie- copie xerox (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soțului sau al soţiei);
 • 3 fotografii ¾;
 • un exemplar al lucrării de licență/disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;
 • referatul de la cadrul didactic coordonator al lucrării;
 • Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de licență/disertație (poate fi decarcată de aici);
 • Fișa de înscriere ( poate fi descarcată de aici );
 • Nota de lichidare ( poate fi descarcată de aici );
 • Fișa de urmarire a inserției profesionale ( poate fi descarcată de aici );
 • Fișa de consiliere și orientare în carieră ( poate fi descarcată de aici )

Anunț întâlnire de informare și pregătire a Colocviului de Practică de specialitate

Studenții și Masteranzii care au prevăzută Practica de specialitate în semestrul II al anului universitar 2023-2043 sunt convocați în data de 16.05.2024, orele 16:00 la sediul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative - Craiova, situat în str. Vasile Conta, nr.4 pentru informare și pregătire a Colocviului de Practică de specialitate.

Anunț de interes general

Anunț de interes general privind desfășurarea activității didactice

pentru programele de studii de licență și master, în format online sincron

 

           In conformitate cu Hotărârea Senatului Universității Spiru Haret din data de 29.11.2023, a Metodologiei proprii privind desfășurarea activităților didactice în modul mixt, în care sunt stipulate activitățile concrete întreprinse pentru desfășurarea învățământului online la parametri ridicați privind calitatea învățământului, și în conformitate cu Legea învățământului superior, nr. 199/2023, Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurarea a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicație sincrone specifice s-a stabilit ca in perioadele:

- 04.12.2023 - 19.01.2024 (Semestrul I);

- 19.02.2024 - 05.04.2024 (Semestrul II),

activitatea didactică pentru programele de studii de licență și master să se desfășoare în format online sincron, in zilele si intervalele orare prevazute în orarul fiecărui program de studii.

Conectarea studenților și a masteranzilor la cursuri și seminarii se va realiza în aceste perioade prin accesarea linkului recurent din Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite de la fiecare disciplina, pe care îl veți regăsi în rubrica Conținut curs și respectiv Seminarii de la fiecare disciplină. 

În vederea accesării cu succes a Aplicației Google Meet, intermediată de Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite, vă rugăm să accesați și să aprofundați Ghidurile de acces la activitatea didactica prin aplicația Google Meet: https://www.spiruharet.ro/ghiduri-acces.html

Conform art. 32, alin (2), toate activitățile de evaluare continuă și evaluare sumativă de tip examen, se vor realiza în condițiile întâlnirii nemijlocite în campusul universitar a studenților cu cadrele didactice și de cercetare.”

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2023-2024

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Marti, orele13:00-15:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 9:00 -11:00, Sala 100

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica