Forme de învățământ: IFR și ID

Descrierea programului Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european ID/IFR

Nr.crt.

Date privind…

Descriere

Observații

1

Domeniul

Ştiinţe Juridice

 

2

Denumire program postuniversitar

Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european

ID/IFR

3

Durata programului
(număr de ore)

90 ore

 

4

Perioada desfășurării programului

2017/2018

 

5

Planul de învățământ /
Teme studiate

1.Folosirea tehnologiilor de comunicaţie, multimedia şi e-learning în educaţie

2.Legislaţia educaţiei în România în context European

3.Legislaţia muncii în mediul educaţional în context european

4.Statutul personalului didactic

5.Nediscriminare, egalitate de şanse şi gen, în procesul învăţării, în contextual dezvoltării durabile

 

6

Competențele dobândite

C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradicmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic

C3.2 Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite

C5.2 Explicarea şi interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa) referitoare la o problem de drept concretă

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională

 

7

Modul de evaluare
a cunoștințelor

Fiecare disciplină din planul de învăţământ va fi evaluată prin examen

 

8

Numărul de credite transferabile

10

 

9

Diploma obținută

Certificat de absolvire

 

10

Condiții de înscriere
(studii absolvite anterior)

Studii de licenţă

 

11

Acte necesare
pentru înscriere

-fişă de înscriere

-copie legalizată a diplomei licenţă sau echivalenta acesteia

-copie legalizată a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalentă acesteia

-copie legalizată a certificatului de neştere

-certificat de căsătorie, dupa caz (copie)

-CI/BI copie

-2 fotografii format 3/4

 

12

Taxă de înscriere

-

 

13

Taxa de studii

800 lei

 

14

Numărul ratelor

1

 

Plan de învățământ - Legislația învățământului și a muncii în context european

1. Folosirea tehnologiilor de comunicație, multimedia și e-learning în educație

2. Legislația educației în România în context european

3. Legislația muncii în mediul educațional în context european

4. Statutul personalului didactic

5. Nediscriminare, egalitate de șanse și gen, în procesul învățării, în contextul dezvoltării durabile

TOTAL ORE: 90

NR. CREDITE: 10

 

Competențe Legislația învățământului și a muncii în context european

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe Juridice

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Drept, Cod RNCIS: L40101001010 

Competențe:

C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic

C3.2 Explicarea și interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene și a prevederilor internaționale prin utilizarea cunoștiințelor insușite

C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislația, doctrina și jurisprudența), referitoare la o problemă de drept concretă

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare și utilizarea raționamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesională