PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi AdministrativeCraiova cu programele de studii de licenţă: Drept, Administraţie Publică, Poliţie Locală, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Management, este parte componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 9 iulie 2002.

Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova.  

Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii de licenţă: Drept, din domeniul Drept, Administraţie Publică din domeniul Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală din domeniul Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci din domeniul Finanţe, Management din domeniul Management şi programele de studii de masterat Ştiinţe Penale şi Criminalistică din domeniul drept, Contabilitate –Audit în sistemul public şi privat din domeniul Contabilitate şi Finanţe şi administraţie publică europeană din domeniul Finanţe.

În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi învăţământ la distanţă-ID, în conformitate cu Legea nr. 1/2011.

 • Misiune şi obiective

Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în domeniile dreptului, administraţiei publice, contabilităţii, finanţelor şi al managementului, în concordanţă cu:

 1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, organism specializat al ONU;
 2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
 3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de societate la noua societate avansată, contemporană.

Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel:

1. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în cadrul sistemului naţional de cercetare ştiinţifică;

2. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al învăţământului economic, la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ;

3. formarea de jurişti şi economişti, specialişti în domeniile drept, administraţie publică, contabilitate, finanţe şi management;

4. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu standardele Sistemului european de credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu aderarea României la UE.

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa activitate să asigure o relaţie organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către studenţi, în diferitele domenii de activitate din sistemul social.

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii şi de soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel micro, macro şi mondoeconomic.

 • Structura organizaţională şi funcţională

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, este structurată pe şase programe de studii: Drept, pe baza domeniului de licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe, Management, pe baza domeniului de licenţă Management.

În facultate îşi desfăşoară activitatea două departamente – Departamentul de Ştiinţe Economice şi Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, care grupează personalul didactic din cadrul celor două profile de specialitate.

În prezent, facultatea organizează:

 1. studii universitare de licenţă, cu durata de trei-patru ani (180-240 de credite);
 2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de două/patru semestre);
 3. programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică.

În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, cu frecvenţă redusă - IFR, la distanţă - ID.

Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere existente la nivelul facultăţii, şi anume: Consiliul facultăţii, Consiliile departamentelor, respectiv, decan, prodecan şi directorii de departament. Structura facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.

 • Conţinutul şi procesul de învăţământ

Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare a  unei consecvenţe şi consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”, concretizat în planurile de învăţământ şi programele disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare al ştiinţelor economice, este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale, precum şi cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.

Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate de corpul profesoral al facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior.

La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:

 1. Diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat;
 2. Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă;
 3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru profesiunea didactică a absolvenţilor care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar sau gimnazial.

Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire

În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi de specialitate în:

 1. unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe, universităţilor, organelor de specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice, etc., dacă au absolvit studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.
 2. sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al Programului de pregătire pentru profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi modulul II (30 credite) al Programului de pregătire pentru cariera didactică);
 3. unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din servicii sociale, etc.
 4. Judecătorii, Tribunale, Parchete, Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală;

Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice, Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici, Referenţi, Coordonatori de programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.

Misiunea didactică si de cercetare Drept IF

Misiunea didactică și de cercetare Drept IFR

Misiunea didactică și de cercetare Drept ID

Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale, care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație publică, Expert administrație publică, Consilier armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă, Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate în administrația publică,  Consultant în administraţie publică,  Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.

Misiunea didactică și de cercetare AP IF

Misiunea didactică și de cercetare AP IFR

Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist local / comunitar, Asistent de cabinet, Facilitator de dezvoltare comunitară, Administrator public, Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia publică, Expert în administraţia publică, Inspector de specialitate în administraţia publică sau Secretar administrativ.

Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca: Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar, Auditor intern, Controlor financiar, Administrator financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.

Misiunea didactică și de cercetare CIG

Absolvenţii programului de studii Finanţe şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul financiar-bancar, Economişti în alte domenii decât cele financiar-bancare, Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi de valori şi cambişti (Brokeri valori), Agenţi de asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie, Agenţi în activitatea financiară şi comercială în alte domenii ale economiei naţionale, Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de vamă şi frontieră (Vameşi), Inspectori de taxe şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări sociale.

Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Consultant în management, Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului, Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației culturale, Manager achiziții etc.

Misiunea didactică și de cercetare  Management