Nr.crt.

Date privind…

Descriere

Observații

1

Domeniul

Ştiinţe Juridice

 

2

Denumire program postuniversitar

Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european

ID/IFR

3

Durata programului
(număr de ore)

90 ore

 

4

Perioada desfășurării programului

2017/2018

 

5

Planul de învățământ /
Teme studiate

1.Folosirea tehnologiilor de comunicaţie, multimedia şi e-learning în educaţie

2.Legislaţia educaţiei în România în context European

3.Legislaţia muncii în mediul educaţional în context european

4.Statutul personalului didactic

5.Nediscriminare, egalitate de şanse şi gen, în procesul învăţării, în contextual dezvoltării durabile

 

6

Competențele dobândite

C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradicmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic

C3.2 Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite

C5.2 Explicarea şi interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa) referitoare la o problem de drept concretă

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională

 

7

Modul de evaluare
a cunoștințelor

Fiecare disciplină din planul de învăţământ va fi evaluată prin examen

 

8

Numărul de credite transferabile

10

 

9

Diploma obținută

Certificat de absolvire

 

10

Condiții de înscriere
(studii absolvite anterior)

Studii de licenţă

 

11

Acte necesare
pentru înscriere

-fişă de înscriere

-copie legalizată a diplomei licenţă sau echivalenta acesteia

-copie legalizată a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalentă acesteia

-copie legalizată a certificatului de neştere

-certificat de căsătorie, dupa caz (copie)

-CI/BI copie

-2 fotografii format 3/4

 

12

Taxă de înscriere

-

 

13

Taxa de studii

800 lei

 

14

Numărul ratelor

1